Doelen en structuur

De verschillende partners van de Armoedecoalitie richten zich op het bestrijden van armoede en het tegengaan van sociale uitsluiting. Zij treffen elkaar regelmatig in een van onze organisatiebijeenkomsten en/of werkgroepen.

Stip aan de horizon
De Armoedecoalitie Utrecht is een bundeling van maatschappelijke organisaties en initiatieven rondom het thema armoede. Deze organisaties, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen hebben daarbij één doel voor ogen: armoede bestrijden en sociale uitsluiting tegengaan.
Onze stip aan de horizon is: ‘perspectief bieden aan mensen in armoede en schulden – in het bijzonder kinderen’. Zodat uiteindelijk mensen met een laag inkomen en/of schulden, zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien, aan de samenleving kunnen meedoen en ruimte ervaren om zich te ontwikkelen.

Organisatiestructuur
De coalitie bestaat uit een stuurgroep, platform, casuïstiekoverleg en een kernteam. Verder zijn er vier werkgroepen actief namelijk:
– werkgroep Kinderen, jongeren en financiën;
– werkgroep Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede;
– werkgroep ‘Geef armoede een gezicht’;
– werkgroep Armoedeweek.
In de praktijk ziet onze organisatiestructuur er als volgt uit:


Stuurgroep

• Leden: directies van verschillende instellingen (Tussenvoorziening, Lister, U Centraal, Leger des Heils, Al Amal, Portaal, Buurtteam Sociaal, Buurtteam Jeugd, Hoge School Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Zilveren Kruis) en de voorzitter van het platform. De wethouder van Werk en Inkomen is als adviseur betrokken bij de stuurgroep. Belangstellend/meelezend: Danielle Sauren (KFHeinfonds) en Jan Cees van Hasselt (Ridderlijke Duitsche Orde)
• Rol: verbinder en beïnvloeder van beleid van gemeente en maatschappelijke organisaties. Vernieuwingen realiseren, hobbels en drempels in de praktijk opheffen.
• Frequentie: 4 x per jaar
Voorzitter: Jules van Dam; mail: julesvandam@tussenvoorziening.nl
Secretaris: Marry Mos.

Platform
• Leden uit verschillende organisaties uit de praktijk van armoedebestrijding en ervarings-deskundigen
• Rol: luis in de pels voor de gemeente en maatschappelijke organisaties. Aanjager van de maatschappelijke discussie. Signalerend en vernieuwend
• Frequentie: 8 x per jaar
Voorzitter: Els Swerts; mail: e.swerts@live.nl.

Casuïstiekteam
• Leden: hulpverleners van betrokken organisaties, gemeente en ervaringsdeskundigen
• Rol: kwaliteit hulp- en dienstverlening verbeteren door middel van concrete casuïstiekbesprekingen
• Doel: verbeteren van de hulpverlening. Witte vlekken, hobbels en drempels traceren. Open mind, door andere oplossingsrichtingen verkennen
• Frequentie: 5 x per jaar
Voorzitter: Ferdinand van de Velde; mail: f.van.de.velde@legerdesheils.nl.

Kernteam
• Leden: voorzitter van het platform, voorzitter van de stuurgroep, vertegenwoordiging uit de gemeente, praktijkdeskundige, secretaris armoedecoalitie (waarbij de invalshoek van bestuurder, hulpverlener en ervaringsdeskundige vertegenwoordigd moet zijn)
• Doel: monitoren van de uitvoering van afspraken, hobbels en belemmeringen detecteren en oplossen, vaart in het proces houden, verbinding leggen tussen de verschillende groepen
• Frequentie: eenmaal per 6 weken
Voorzitter: Jules van Dam; mail: julesvandam@tussenvoorziening.nl.
Secretaris en contactpersoon: Marry Mos; tel.: 0618680097, mail: marrymos@tussenvoorziening.nl.
PR en Communicatiemedewerker: Liesbeth Rox; mail: liesbethrox@tussenvoorziening.nl.
Werkgroep Kinderen, jongeren en financiën
• Deelnemers: vanuit de praktijk betrokkenen bij het thema (hulpverleners schuldhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk en financieel spreekuur MBO, stichting Leergeld, jeugdcultuurfonds, Jongerenwerk Utrecht, Back-Up, Zilveren Kruis, HU, experts, ervaringsdeskundigen en anderen)
• Doel: innovatie door het uitwerken van een thema. Veranderingen voorstellen en uitvoeren
Voorzitter: Margreet Fresen; mail: m.fresen@buurtteamsutrecht.nl.

Projectteam ‘Geef armoede een gezicht’
• Deelnemers: ervaringsdeskundigen
• Doel: armoede een gezicht geven in de wijk, armoede bespreekbaar maken en verbinding leggen met mensen in armoede in de wijk en met mensen die armoede nog niet zelf kennen
• Frequentie: elke maand een actie in de wijk, plus organiseren van dialogen in Overvecht, Kanaleneiland en Noordwest in samenwerking met ‘Utrecht in Dialoog’. Projectleiders: Tonio Bozelie, mail: toniobozelie@gmail.com en Tilly Prinsen; mail: tillyoba@yahoo.com.

Klankbordgroep Opleiding tot ervaringsdeskundige
• Deelnemers: betrokkenen van Lister, Tussenvoorziening, Leger des Heils, Ubuntuhuis, (ervaringsdeskundige) docenten opleiding, secretaris armoedecoalitie
• Doel: vinger aan de pols houden inzake de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
• Frequentie: 3 x per jaar (sinds de opleiding is gestart per september 2016)
Contactpersoon: Edwin Peters; mail; edwinpeters@freeler.nl.

Werkgroep Armoedeweek
• Deelnemers: betrokkenen van Emmaus, Eik, Wegloophuis, Tussenvoorziening, Lister, Ubuntuhuis, U-2B Heard! en anderen
• Doel: armoede onder de aandacht brengen rondom Internationale armoededag. Betrokkenheid bewoners, mensen in armoede, hulp- en dienstverleners onderling en bij het thema vergroten en waar mogelijk actie in gang zetten.
• Looptijd: mei-oktober
Contactpersoon: Marry Mos.


Wilt u ook helpen de armoede in Utrecht aan te pakken? Wij spreken graag verder met u over de mogelijkheden de Armoedecoalitie te ondersteunen. We horen graag van u!

Neem contact op