Speerpunten en resultaten

Sinds de oprichting heeft onze organisatie veel bereikt, maar armoede en sociale uitsluiting zijn niet zomaar de wereld uit. In Utrecht leeft circa 11% van de bevolking nog steeds van een inkomen onder het wettelijk sociaal minimum. Berekeningen van het Nibud laten zien dat gezinnen met kinderen tot 12 jaar 300 euro per maand tekort komen. Ook het SER-rapport ‘Opgroeien in armoede’ toont aan dat ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent) blijft. Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft.

Voor dit jaar zijn onze speerpunten:
1. Verbeteren van de positie van mensen met een laag inkomen door de ontwikkeling en introductie van vernieuwingen, en hulp- en dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Actiepunten zijn:
• het mede mogelijk maken van een Sociale Supermarkt;
• lobby richting Rijk rondom verhogen uitkering, afschaffen kostendelersnorm, verlagen woonlasten (afschaffen verhuurdersheffing);
• meedenken over en ontwikkelen van voorstellen om de energielasten van mensen met een laag inkomen omlaag te brengen;
• onder de aandacht brengen van de verschillende initiatieven in de wijk en in de stad;
• zoeken naar een passend antwoord op de toenemende armoede en bijkomende schuldenproblematiek door niet te denken in grenzen en belemmeringen, maar juist te denken in mogelijkheden. Hoe kan het wel!;
• verder werken aan de mogelijkheid van betaalbaar openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen.

2. Verbeteren van de positie van kinderen en jongeren in armoede en schulden door:
• een nauwere samenwerking met scholen aan te gaan. Zodat het gesprek over armoede op scholen mogelijk wordt gemaakt en voorzieningen voor kinderen en jongeren beter onder de aandacht worden gebracht;
• betaalbare mogelijkheden tot huiswerkbegeleiding, en andere bijspijkeropties in de wijk te vergroten (bijvoorbeeld via principe van halen en brengen; inzetten studenten);
• praktijkondersteuning bieden bij de vraag hoe jongeren eerder kunnen worden bereikt wanneer jongerenwerk, sociaal makelaars, ervaringsdeskundigen en buurtteams actiever samenwerken.

3. Versterken van ervaringsdeskundigheid en armoede een gezicht geven door:
• verder uitrollen van de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting onder andere via:

– actief samen te werken met studenten van de opleiding bij de organisatie van dialoogbijeenkomsten en andere initiatieven van de armoedecoalitie;

– signalen van de studenten ter verandering van de systeemwereld uit te diepen en te onderzoeken hoe structurele veranderingen daarin bewerkstelligd kunnen worden;

– in 2017/2018 de start van een nieuwe lichting studenten aan de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting mogelijk te maken. Daarnaast de uitwisseling tussen studenten Hoge School Utrecht en studenten Edasu bevorderen;

• het verder uitrollen van het project ‘Geef armoede een gezicht’ teneinde armoede in de wijk bespreekbaar te maken, het isolement van wijkbewoners te verminderen en initiatief van mensen te bevorderen. Daarvoor zal de rijdende straattafel maandelijks de straat opgaan en met mensen over armoede in gesprek treden.
• realiseren van armoededialogen in de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Noordwest samen met opleiding Edasu, ‘Geef armoede een gezicht’ en ‘Utrecht in Dialoog’. Doel: armoede een gezicht geven, beeldvorming verbeteren, mensen helpen uit hun schaamtezone te stappen en aandacht voor armoede te vragen;
• verbreden draagvlak onder de coalitie richting migranten en het bedrijfsleven door hen actief te betrekken bij armoedebestrijding;
• de betrokkenheid van migranten bij de armoedecoalitie vergroten. Voor 2017 blijft dit een aandachtspunt, omdat hun betrokkenheid nog niet vanzelfsprekend is;
• geldinzameling via bedrijven en individuen om daarmee de sociale supermarkt te sponsoren en het aanbod van gratis gezinsvakanties uit te breiden.

Resultaten over 2016
In 2016 konden de volgende resultaten op onze conto worden geschreven:
• De coalitie was agendazettend op het gebied van ‘scheefhuurders’, problemen ontstaan door toepassing van kostendelersnorm en het in beeld brengen van de werkelijke situatie van mensen in armoede. De gemeente en andere partners (woningbouw-corporaties, hulp- en dienstverleners en anderen) zijn op deze drie fronten aan het werk om daar waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Het resulteerde in het verlagen van de huur voor U-pashouders die in een te dure huurwoning wonen voor 2017 en 2018, en in het bijstellen van het voorgenomen armoedebeleid. Onze organisatie vormt een serieuze gesprekspartner van de gemeente met betrekking tot armoede en schuldenbeleid.
• De coalitie heeft ertoe bijgedragen dat per 1 september 2016 17 studenten met een achtergrond in armoede de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting volgen en over twee of drie jaar hun MBO-4 diploma kunnen halen.
• Ook hebben we – samen met andere partners – met succes aandacht gevraagd voor het bieden van uitzicht aan jongeren met ‘onoplosbare’ schulden. Op dit terrein zijn nog echter veel vorderingen mogelijk. In elk geval is vanuit de politiek € 560.000,- vrijgemaakt om hierin een forse stap vooruit te zetten.
• Voorts is in 2016 gestart met het project ‘Geef armoede een gezicht’. In het kader daarvan trekken ervaringsdeskundigen door de wijken om met koffie, thee, koekjes, folders, armoedespel en grabbelton in gesprek te gaan met mensen in armoede en met mensen die zich tot nu toe nog geen goed beeld hebben gevormd over armoede. Het project beoogt meer begrip, ontmoeting en insluiting te realiseren.
• In oktober hebben we de armoedeweek georganiseerd. Op veel verschillende plekken werden mensen met elkaar in contact gebracht en is armoede bespreekbaar gemaakt in zogeheten dialoogbijeenkomsten.
• We werken gestaag aan het vergroten van de betrokkenheid van migranten bij de armoedecoalitie. Wat onder andere resulteerde in twee dialoogbijeenkomsten in de armoedeweek (met respectievelijk 120 en 40 deelnemers).
• Er is een start gemaakt in de samenwerking met het basisonderwijs.
• In 2016 hebben we drie informatieve bulletins uitgebracht: een algemene folder over armoederegelingen en voorzieningen in de stad; een nieuwsbrief met speciale tips voor activiteiten en vakantiemogelijkheden in de zomer, en een folder met informatie en tips voor kinderen, jongeren en gezinnen met een kleine beurs.

Wilt u ook helpen de armoede in Utrecht aan te pakken? Wij spreken graag verder met u over de mogelijkheden de Armoedecoalitie te ondersteunen. We horen graag van u! Neem contact op.